Kontakt

Logo

Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
Telefon: +48 22 831 10 13 / +48 600 999 933
Fax: +48 22 831 58 08
e-mail: fukier@ufukiera.pl

Restauracja U Fukiera zaprasza do odwiedzin w godzinach:

Poniedziałek – Niedziela  12.00 – 24.00

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagany)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1) zwane dalej „RODO”.
W związku z zapisami RODO niniejszym informujemy jak niżej.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą „LEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Służewska 2 lok. 12, 00-569 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000428070, REGON 146223787, NIP 7010349736, nr telefonu 22 831-10-13, adres e-mail fukier@ufukiera.pl (dalej zwana „Administratorem”).
2.Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci:
– imion i nazwisk, – numerów telefonów, – adresów e-mail.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), polegających na rezerwacji: stolika, sali, cateringu w restauracji Administratora tj. „U Fukiera” – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych).
4. Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– biuru rachunkowemu obsługującemu księgowość Administratora.
5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne (dobrowolne, ale wymagane) do dokonania rezerwacji, o których mowa ust. 3 powyżej, przy czym niepodanie danych określonych w ust. 2 powyżej będzie skutkować niemożnością dokonania ww. rezerwacji przez Administratora.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili upływu terminu rezerwacji, o których mowa w ust. 3 powyżej w restauracji Administratora „U Fukiera” – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu dokonania rezerwacji.
9. W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod następującym adresem e-mail: fukier@ufukiera.pl